شرکت صنایع بیناسان یک و دو شرکت صنایع بیناسان یک و دو

فنر بادی رول

فنر بادی فلزی>

معمولاً در اتوبوس و برخی از کامیونها کاربرد دارند که با قطر مناسب و ساختار مخروطی تولید شده و به راحتی به صفحات و یا پیستون نصب می شوند. در این نوع، قسمتی که قطر کمتری دارد باید به پیستون (پایین شاسی) و بخش دیگر با قطر بزرگتر به صفحات(بالای شاسی) متصل شوند. یکی از مزایای استفاده از فنرهای بادی در اتوبوس رسیدن به درجه آسایش و آرامش مسافر در سفر و ثا بت نگه داشتن ارتفاع خودرو میباشد. اتوبوسها معمولاً مجهز به ۲ فنربادی در محور جلو و ۴ فنربادی در محور عقب هستند. میتوان همه انواع فنربادی را در دمای بین -۴۰ و ۷۰+ درجه سانتی گراد بدون هیچگونه اختلال در عملکرد استفاده کرد.