شرکت صنایع بیناسان یک و دو شرکت صنایع بیناسان یک و دو

شرایط نگهداری فنرهای بادی

 ۱) فــنر بــادی بایــد در محیطی نـگهداری شود که در معرض تابش مـستقیم نـور خورشید نباشد.

۲) فنر بادی نباید خارج از پوشش نایلون نگهداری شود.

۳) فــنرهای بـــادی بایــد بـه حـالت عــمودی در قفسه نگهداری شوند.

۴) محل نــگهداری بایـد دارای دمای ۲۲ الی ۱۸ درجه سانتیگراد باشد.

۵) فـضای انــبار می بایستی عاری از هرگونه گرد و غبار باشد.

۶) هـنگام جــابجایی فـنربادی در مــحل انبار و تحویل به تعمیرگاه تا هنگام نـصب به هیچ وجــه نبـاید دســت و ابـزار ، آلوده به روغن و یا گریس باشد.

۷) از گذاشتن اجـسام ســـنگین بروی فنر بادی خـودداری شود  این انباشتگی باعـث تغییر شکل در قسمتهای فــلزی و ریـنگ محصول می شـود ، در این صورت کـالای فوق غــیر قـابل اسـتفاده می باشد.